KONTAKT:

ul. Metalowa 8/4
70-744 Szczecin

tel. 501 138 947

NAPISZ DO NAS
Obsługa geodezyjna inwestycji
Usługi dla administracji
Mapy geodezyjne

Podstawowe akty prawne regulujące działalność geodezyjną:

1. 1. Ustawa z 17.05.1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30 póz. 163 ze zm.)

2. 2. Ustawa z 7.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 póz. 414 ze zm.), w tym ostatnia zmiana ustawy z 27.07.2001 r. (Dz. U. nr 129 póz. 1439)


3. 3. Ustawa z 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 póz. 93 ze zm.)


4. 4. Ustawa z 21.08.1997r. - O gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 nr 46 poz. 543 ze zm.)


5. 5. Ustawa z 26.03.1982r. - O scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 1989r. nr. 58 poz. 349 ze zm.)


6. 6. Ustawa z 24.10.1974r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2001r nr 115, poz. 1129 ze zm.)
7. 7. Ustawa z 06.07.1982r. - O księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz. U. z 2001r nr 124, poz.1361 ze zm.)


8. 8. Ustawa z 27.03.2003r. - O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. nr 80 poz. 717, ze zm.)


9. 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.03.1998r. w sprawie wykonywania przepisów dotyczących scalania i podziału nieruchomości (Dz. U. nr 44, poz.262)


10. 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17.02.1998r. w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu (Dz. U. nr 25, poz. 130)


11. 11. Rozporządzenie ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjnych i kartograficznych oraz czynności geodezyjnych, obowiązujących w budownictwie (Dz. U. nr 25 poz. 133)


12. 12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2004r. nr 109, poz. 1156)


13. 13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.02.2004r w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. nr 37, poz. 333)


14. 14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15.04.1999r w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. nr 45, poz. 454 z 2001r nr 11, poz. 89)


15. 15. Rozporządzenie ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 20.12.1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr 21 póz. 111)


16. 16. Rozporządzenie ministra gospodarki z 30.07.2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. nr 97 póz. 1055)


17. 17. Rozporządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z 30.05. 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63 póz. 735)


18. 18. Rozporządzenie ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z 15.05.1990 r. w sprawie szczegółowych zasad zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiałów i informacji powstałych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego (Dz. U. nr 33 póz. 195)


19. 19. Rozporządzenie ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z 15.11.1990 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępnianiu zasobu (Dz. U. nr 77 póz. 459)


20. 20. Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 24.03.1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji i kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. nr 30 póz. 297)


21. 21. Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 15.04.1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. nr 45 póz 454 ze zmianą w r. 2001 Dz. U. nr 11 póz. 89)


22. 22. Rozporządzenie Rady Ministrów z 28.08.2001 r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorstw w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii (Dz. U. nr 101 póz. 1090)


23. 23. Rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego i budownictwa z 02.04.2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. nr 38 póz. 455)


24. 24. Rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego i budownictwa z 14.11.2000 r. w sprawie sposobu, trybu i szczegółowych warunków nadawania uprawnień zawodowych oraz działania komisji kwalifikacyjnej ds. uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. nr 107 póz. 1139)


25. 25. Rozporządzenie ministra budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych z 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 13 póz. 93)


26. 26. Rozporządzenie ministra infrastruktury z 19.11.2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. nr 138 póz. 1554)


27. 27. Rozporządzenie ministra infrastruktury z 18.11.2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U nr 138 póz. 1555)